کد ویدئونام ویدئو 
5بیانات مقام معظم رهبری مشاهده ویدئو
4بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضویمشاهده ویدئو
3دیدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشورمشاهده ویدئو