معرفی شهردار

شهردار فلاورجان : مهندس جواد نصری

سوابق تحصیلی

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرائی
  • سرپرست شهرداری
  • معاونت فنی و شهرسازی
  • معاونت اداری مالی و قائم مقام شهردار
  • معاونت اجرایی
  • معاونت فرهنگی و اجتماعی و مشاور عالی شهردار
  • عضو هیأت مدیره سازمان حمل و نقل جمعی شهرداری های شهرستان
  • بازرس دوم شرکت بازیافت و مدیریت پسماند شهرستان