آموزشی و پژوهشی

سرکار خانم صباغی

مسئول آموزشی و پژوهشی

شرح وظایف :

 •  گسترش و فراگیر نمودن نظام مدیریت دانش در شهرداري بعنوان یك نهاد دانایی محور
 • ایجاد ارتباط با مراكز علمی و پژوهشی كشور براي استفاده از پایگاه هاي اطلاعات
 • ایجاد و توسعه پایگاه هاي اطلاعاتی مورد نیاز و پژوهشگران بخصوص پایگاه هاي اطلاعاتی هوشمند در این حوزه
 • بررسی طرح و لوایح و تصویب نامه هایی كه از طرف سازمانهاي مختلف دولتی یا خصوصی در زمینه هاي پژوهشی پیشنهاد میگردد
 • برقراري ارتباط با مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی
 • برگزاري جشنواره هاي پژوهشی
 • حمایت از پایان نامه هاي مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري
 • مطالعه درجه پیشرفت طرحهاي پژوهشی و ارزیابی نتایج آن
 • نظارت بر ارزیابی اقتصادي طرحها در افقهاي كوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت
 • نظارت بر انجام مطالعات و بررسی هاي منجر به برنامه ریزي پژوهشهاي مورد نیاز شهرداري
 • نظارت بر انعقاد قرارداد ، زمانبندي و تائید شرح خدمات طرحهاي پژوهشی و مطالعات مورد نیاز
 • نیازسنجی و شناسایی ، ساماندهی ، هدایت، حمایت و هماهنگ سازي پروژه هاي مطالعاتی در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي توسعه شهري و جلوگیري از تكرار و تداخل آنها
 • اتخاذ تدابیر براي نظر سنجی علمی و تخصصی از آحاد مختلف مردم و مشاركت در طرح هاي پژوهشی شهرداري
 • ارائه سیاستهاي پژوهشی به مركز پژوهشهاي شوراي اسلامی شهر و حضور در كمیته هاي مرتبط پژوهشی
 • همكاري در نیازسنجی آموزشی، اجراي برنامه هاي آموزش هاي مورد نیاز همكاران در حوزه مرتبط و نیز پیگیري و همكاري در تشكیل كلاسها و دوره هاي آموزشی.
 • استخراج ، مستند سازي ، بروز رسانی و اشتراک گذاري اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به كمیته مستند سازي
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهاي تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص هاي مرتبط با فرایندها
فهرست