اخبار تصویری
شاخص های مهم شهر فلاورجان
شهرداری درجه 8
تعداد خانوار: 11000
شهر ساحلی تاریخی فلاورجان
جمعیت: 37740
تاسیس 1333
تعداد شهدا: 240

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول90%
90%
پروژه دوم85%
85%
پروژه سوم70%
70%
پروژه چهارم65%
65%
فهرست