املاک و توافقات

null

خانم تقی زاده

مسئول امور املاک و توافقات

معرفی و شرح وظایف واحد املاک و توافقات:
مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري ، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري، رفع اشكالات حقوقي موجود در واحدها و حل و فصل آنها، روشن كردن بعضي از موارد غامضي (تفسير و عليل )و اظهار نظر حقوقي در رابطه با سوالات مطروحه از سوي واحد هاي تابعه، همچنين تنظيم دادخواست شكوائيه كيفري، اظهار نامه و اخطاريه ،مزايده و مناقصه، و همكاري در اجراء آرا كميسيون هاي موضوع كانون شهرداري ها، پاسخ استعلام هاي مراجعه، ابلاغ قوانين و مقررات و چگونگي اجراي آنها، در شركت در كميته ها و كميسون هاي خاصي و …..از جمله وظايفي است كه برعهده اداره حقوقي شهرداري مي باشد.

شرح وظایف مسئول واحد املاک و توافقات:

 • مطالعه و بررسی رویكردها و روشهاي نوین مدیریت به منظور به كارگیري و استقرار نظامها و سبك هاي مدیریت براي انجام كارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • ارائه پیشنهادات براي افزایش بهره وري و همكاري در تهیه و پیاده سازي پیشنهادات پذیرفته شده
 • ارتباط با سازمانها و نهادهاي دیگر جهت هماهنگی واگذاري و فروش زمین
 • اقدام براي تفكیك اراضی اختصاص شهرداري یا اخذ مجوز تغییر كاربري با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداري
 • برنامه ریزي جهت افزایش ذخیره ملكی و بهینه سازي آن
 • برنامه ریزي حفاظت و نگهداري از املاک شهرداري
 • برنامه ریزي و سیاستگذاري جهت شناسایی و حفظ و ثبت اموال غیر منقول اختصاصی و عمومی شهرداري
 • پیگیري جهت تامین املاک براي شهرداري
 • تعامل با دفتر سرمایه گذاري و مشاركتهاي مردمی و شناسایی ملك هاي بزرگ و مناسب جهت تفكیك و معوض و یا سرمایه گذاري و توافق با مالكین و خرید زمین
 • نظارت بر انجام كلیه معاملات ملكی شهرداري در دفاتر اسناد رسمی
 • نظارت بر پرونده هاي تملكی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاري معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی
 • نظارت بر ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداري ( نظایر سرویسهاي بهداشتی عمومی، پاركها و فضاي سبز، گورستانها ، میادین.. )
 • نظارت و رسیدگی به اعتراضات مراجعین در زمینه توافقات بعمل آمده و پیگیري در زمینه كمبودها و نواقص زمینهاي واگذاري
فهرست