امور اداری و منابع انسانی

null

مسئول امور اداری و منابع انسانی

 • ساماندهی و نظارت بر کلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی در شهرداری
 • مدیریت و راهبری امور اداری، پرسنلی و خدمات رفاهی
 • راهبری و مدیریت کلیه امور خدمات عمومی و پشتیبانی
 • نظارت بر انجام کلیه امور دبیرخانه و بایگانی و زمینه‌سازی ثبت، نگهداری و بازیابی سریع، آسان و مطمئن اسناد و مدارک و مکاتبات
 • مدیریت و نظارت بر تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اداری، رفاهی، پرسنلی و عمومی در شهرداری
 • کنترل و تایید نهایی احکام صادره، گزارش کار ماهانه و سایر فرم ها و اسناد مرتبط با امور اداری، پرسنلی و رفاهی کارکنان
 • نظارت بر انجام امور اداری، صدور احکام و محاسبه و استخراج اضافه کار، تأخیر، غیبت، مرخصی و مأموریت کارمندان
 • پاسخگویی به مسائل اداری، رفاهی و پرسنلی کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • بررسی و تایید دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مرتبط با امور اداری، رفاهی و پرسنلی شهرداری و پیگیری تصویب، ابلاغ و اجرای آنها
 • برنامه ریزی تایید و تخصیص بهینه منابع انسانی و زمینه سازی افزایش سطح کارایی و اثر بخشی عملکرد ایشان
 • صدور احکام اداری، پرسنلی و امضاء و مبادله قراردادهای همکاری در چارچوب وظایف و اختیارات ارجاع شده
 • تصمیم سازی و ارایه گزارشات تحلیلی و مدیریتی به مقامات مافوق در چارچوب وظایف محوله
 • نظارت و ایجاد هماهنگی بین واحدها و بخش های تابعه
فهرست