تفکیک اراضی

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: تفکیک، تجمیع و افراز اراضی نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
فهرست