حقوق و دستمزد

null

آقای محسن شاقوزایی

مسئول حقوق و دستمزد

شرح وظایف :

 • ارائه پیشنهادات براي افزایش بهره وري و همكاري در تهیه و پیاده سازي پیشنهادات پذیرفته شده
 • نظارت بر انجام امور بانكی ، دارایی ، بیمه و …
 • بررسی و بكارگیري رویكردها و روش هاي نوین كاري براي انجام كارآمد وظایف و فعالیت ها و عملكردها  نظارت بر تقسیم فیش حقوق قسمتهاي مختلف
 • درخواست وجه و اعتبار و ممیزي كردن امور حقوق و دستمزد
 • تهیه گزارشات خاص جهت مدیریت
 • تهیه و نظارت بر گزارشهاي حقوق و دستمزد
 • كنترل اسناد و ثبت نهایی آن
 • كنترل عملكرد و تهیه گزارشات مربوط به برنامه ریزي سالیانه
 • نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک
 • نظارت بر عملیات و اقدام به بستن حسابهاي پایان سال مالی
 • انجام اقدامات لازم در جهت ساماندهی امور مالیاتی و بانكی
 • استخراج ، مستند سازي ، بروز رسانی و اشتراک گذاري اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به كمیته مستند سازي
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهاي تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص هاي مرتبط با فرایندها
فهرست