حوزه شهردار

null

سرکار خانم اسکندری

رئیس دفتر شهردار

 • تنظیم برنامه های ملاقات مقامات داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی مراجعین و ترتیب ملاقات آنها.
 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص(حقیقی و حقوقی) و مؤسسات و دستگاههای ذیربط(متقاضی) و همچنین واحد های سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری و پیگیری آنها طبق دستور.
 • نظارت و نحوه راهنمائی مراجعین و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان.
 • برقراری تماس با وزارتخانه ها و مؤسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها و نظایر آن.
 • تنظیم و ارائه پرونده ها و گزارش ها و نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها از طریق امور اداری به مراجع ذیربط.
 • یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها، کنفرانس ها، همایش ها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار.
 • ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیرمجموعه شهردار.
 • راهنمائی مراجعین و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.
 • تنظیم لوایح و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون های فرعی زیر مجموعه آن.
 • ثبت طرح ها و مصوبات شورای اسلامی شهر مرتبط با امور شهرداری و پیگیری نتیجه آن.
 • تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با دستورالعمل ها و ضوابط.
 • انجام بازرسی های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست و تصمیمات دولت و اجرای برنامه های مختلف، ایجاد هماهنگی و نظام در امور اداری و یا مالی.
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرائی شهرداری.
 • تهیه و ابلاغ دستورالعمل های حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی.
 • انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعمل ها و روشهای تعیین شده از مراجع ذیصلاح.
 • انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان ها، ماشین آلات، تأسیسات شهرداریطبق دستورالعمل های ابلاغی.
 • استقرار سیستم مناسب برای حراست و نگهداری از پرسنل، تأسیسات و مدارک محرمانه.
 • برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی.
 • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.

 

فهرست