دبیرخانه شورای اسلامی شهر

آقای داوود تاج الدین خوزانی

مسئول دبیرخانه شورای اسلامی شهر

 • ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن.
 • پیگیری لوایح، طرح ها و موارد ارسالی از حوزه های مختلف شهرداری به شورای شهر جهت طرح در جلسات تا حصول نتیجه.
 • پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر.
 • توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخنامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمان های مربوطه.
 • تعیین و تنظیم وقت ملاقات با رئیس و سایر اعضای شورای شهر.
 • درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص.
 • حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر.
 • انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای مذکور.
 • پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله دبیر شورای اسلامی شهر می باشد.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
فهرست