دبیرخانه

null

اقای ابراهیم قاسمی

مسئول دبیرخانه

معرفی واحد:

دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد .

شرح وظایف:

 • ثبت نامه های وارده و صادره و اسکن آنها.
 • توزیع نامه های ثبت شده به واحدها
 • تایپ نامه های اداری حوزه شهردار –دفتر –معاونین و … .
 • کدگذاری پرونده های ساختمانی جدید.
 • کدگذاری نامه های اداری و بایگانی در پرونده های مربوطه.
 • نگهداری پرونده های پرسنلی.دریافت و ارسال نامه از سیستم شبکه دولت.
 • حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارك و پرونده هاي عادي مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین
 • مراقبت از افشاي محتواي نامه ه ا، اسناد و مدارك اداري، خودداري از تحویل پرونده ها، اسناد، مدارك و مکاتبات اداري به غیر یا واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
 • تحویل پرونده هاي مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
 • صورت برداري، طبقه بندي، کد گذاري و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و نیاز واحدهاي ذیربط.
 • بازبینی ضمائم نامه هاي وارده و صادره
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هاي متقاضیان
 • تفکیک و توزیع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیري آنها
 • رسیدگی و نظارت بر ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و ارسال مرسلات.
فهرست