ذیحسابی

null

سعید رضایی

مسئول ذیحسابی

شرح وظایف :  

 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ( ماده 31)
 • نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور ( ماده 31)
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ( ماده 21 )
 • تأمین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوط ( مواد 18و 50 و 52 و 53)
 • شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی ( مواد 31 و 83 و 84 و 85)
 • اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت( ماده 31)
 • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز بموقع آن ( مواد 28-29-53-59-60-61)
 • درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداختیهای دستگاه اجرایی براساس دستورالعملهای مربوط ( مواد 22 و 75)
 • تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی
 • پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط (ماده 62)
 • درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه ، به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل براساس آئین نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومی
 • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آئین نامه های مربوط
 • درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز دستگاه اجرائی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده 76)
 • انجام سایر وظایف و امور محوله بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط
فهرست