مالی و ذیحسابی

null

مسئول مالی و ذیحسابی

 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها.
 • نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداری ها.
 • نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی نواحی شهرداری، صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.
 •  تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.
 • تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تأیید آن.
 • اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه.
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.
 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری، واحد های تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 • شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی است.
 • اقدام در تهیه و تنظیم قرارداد با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی.
 • نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایدات برابر آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های مربوطه.
 • اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی و…
 •  اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آئین نامه و دستورالعمل های مالی.
 • طبقه بندی و استقرار مناسب کالا و اقلام در انبار.
 • طراحی طرح استقرار کالا و نظارت بر چیدمان کالاها و اجرای طرح مربوط در انبارهای تحت سرپرستی.
 • کنترل ایمنی در انبار جهت حفاظت از کالاها و محصولات موجود در انبار.
 • ثبت حواله ها و رسیدهای انبار کالا و محصولات.
 • توزیع کلیه اقلام تهیه شده بنا به درخواست های واصله.
 • نظارت بر ورود و خروج کالا و ثبت اطلاعات مربوط.
 • تعیین کسور و خسارت های وارده به اموال و أخذ غرامت مربوط.
 • مراقبت دائم و نظارت بر حفظ صحیح اموال در سازمانها برابر مقررات و ضوابط مربوط.
 • تهیه، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز جهت حفظ، نگهداری و کد گذاری اموال.
 • نظارت بر تحویل اجناس خریداری شده طبق فاکتور به مسئول انبار و ارائه رسید آن به مقام مافوق.
 • بررسی و کنترل کیفی اجناس و اقلام خریداری شده.
 • تحویل وسایل و اقلام خریداری شده به حوزه های درخواست کننده.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور.
فهرست