واحد عمران

سرکار خانم مهندس زارع
متصدی امور عمرانی شهرداری فلاورجان

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر، پارک ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
  • نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر عمومی در محدوده منطقه.
  • نظارت بر دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری .
  • بررسی و امضاء صورت وضعیت های پیمانکاران برابر قوانین و مقررات .
  • پیگیری سایر پروژه های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه.
  • اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات پل های عابر پیاده، پلهای همسطح و غیر همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده.
  • نظارت بر احداث کلیه طرح های ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده .
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
فهرست