مسئول بایگانی

null

آقای اسماعیل اکبری

مسئول بایگانی

شرح وظایف :

 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی.
 • ثبت و توزیع و تفکیک برنامه های وارده به شهرداری و ارجاع به دوایر زیربط .
 • حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری مربوط .
 • مذاکره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خط مشی دبیرخانه .
 • بررسی کلیه اخطاریه های واصله به شهرداری و صدور دستور ابلاغ آنها به بخش مربوط .
 • نظارت مستمر در حسن اجرای امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات .
 • ارجاع سوابق و پرونده های واصله طبق دستور مافوق به واحدهای مربوط و بایگانی .
 • تایپ انواع مکاتبات و نامه ها از روی نسخه های اصلی و پیش نویس خطی آنها و مطابقت پیش نویسها با نامه های تایپ شده .
 • جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضعیت پرسنلی کارکنان .
 • حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارگر و کارمند و آماده نمودن و لاک و مهر کردن پرونده ها و سوابق آنها به مراجع ذیربط طبق دستور و پیگیری جهت عودت آن .
 • ارجاع و ابلاغ آراء مربوط به هیئتهای بدوی و تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات شورای حل اختلاف و شورای کارگاه با توجه به مقررات مربوطه .
 •  همکاری با اداره ارزشیابی و بازرسی و رسیدگی به شکایات جهت کنترل و حضور کارکنان .
فهرست