مسئول حسابداری

null

سعید فرهمند

مسئول حسابداری

شرح وظایف :

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر کلیه امور اداری، مالی و درآمدی باتوجه به ضوابط تعیین شده واختیارات تفویضی به منطقه.
 • تنظیم و پیشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز جهت طی مراحل تصویب توسط حوزه معاونت برنامه ریزی.
 • نظارت بر تنظیم اسناد هزینه و همچنین انجام امور مربوط به حسابداری و همچنین توافقنامه املاک مورد مسیری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره.
 • نظارت بر ممیزی املاک واقع در م حدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی بخش درآمد .
 • حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری، موسسات، ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری.
 • بررسی نیروی انسانی با توجه به چارت تشکیلاتی و نیروهای بازنشسته و مستعفی و … در جهت جذب و بکار گیری نیروهای جدید از طریق مدیریت امور اداری.
 • نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی.
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی و قوانین و مقررات اداری، مالی و درآمدی.
 • شرکت در جلسات تحول اداری به منظور اجرای خط مشی اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی.
 • نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.
 • نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معاملات و قراردادهای منطقه.
 • نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره مالی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
فهرست