مشاور شهردار

null

مهدی دوستی

مشاور عالی شهردار

شرح وظایف:

۱- ارائه شيوه‌هاي جديد جهت بهبود بخشیدن به روش تحقق اهداف به منظور تأمين حسن انجام برنامه‌ها .
۲- پيگيري و ابتكار در تهيه و ارائه طرحهاي جديد و به منظور جلوگيري از بروز مشكلات.
۳- بررسي و ارائه نظرات مشورتي درباره برنامه‌هاي سازمان برحسب ارجاع مقام مافوق برابر با مقررات.
۴- اظهار نظر در مورد تنظيم طرحها و يا تدوين و يا تغيير آئين‌نامه هاي مقررات مربوط.
۵- مطالعه و تحقيق در مورد علل بروز مشكلات و تعيين و تشخيص نقاط ضعف مجموعه و ارائه پيشنهادات و نظرات اصلاحي.
۶- انجام مأموريتهاي مختلف برحسب ارجاع مقام مافوق و تهيه گزارشات لازم از مأموريتها.
۷- انجام بعضي از وظايف ستادي و يا اجرايي كه از طرف مقام مافوق تعيين مي‌شود.
۸- شركت در برخي سيمنارها، كنفرانسها و … به نمايندگي از طرف مقام مافوق.
۹- تهيه گزارشها و متن سخنراني‌هاي مورد نياز مقام مافوق.
۱۰- انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.

فهرست