مشاور شهردار

null

مشاور عالی شهردار

شرح وظایف:

1- ارائه شيوه‌هاي جديد جهت بهبود بخشیدن به روش تحقق اهداف به منظور تأمين حسن انجام برنامه‌ها .
2- پيگيري و ابتكار در تهيه و ارائه طرحهاي جديد و به منظور جلوگيري از بروز مشكلات.
3- بررسي و ارائه نظرات مشورتي درباره برنامه‌هاي سازمان برحسب ارجاع مقام مافوق برابر با مقررات.
4- اظهار نظر در مورد تنظيم طرحها و يا تدوين و يا تغيير آئين‌نامه هاي مقررات مربوط.
5- مطالعه و تحقيق در مورد علل بروز مشكلات و تعيين و تشخيص نقاط ضعف مجموعه و ارائه پيشنهادات و نظرات اصلاحي.
6- انجام مأموريتهاي مختلف برحسب ارجاع مقام مافوق و تهيه گزارشات لازم از مأموريتها.
7- انجام بعضي از وظايف ستادي و يا اجرايي كه از طرف مقام مافوق تعيين مي‌شود.
8- شركت در برخي سيمنارها، كنفرانسها و … به نمايندگي از طرف مقام مافوق.
9- تهيه گزارشها و متن سخنراني‌هاي مورد نياز مقام مافوق.
10- انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.

فهرست