معاونت فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

null

حمیدرضا قاسمی

معاون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

 • پژوهش پیرامون بناهای تاریخی و شناخت موقعیت آنها از لحاظ  تاریخی و فرهنگی.
 • برنامه ریزی ورزش صبحگاهی(آقایان، بانوان)جهت افزایش نشاط و شادابی و انگیزه کاری.
 • نظارت و ارزشیابی برنامه های ورزشی و نحوه اجرای برنامه های ورزش همگانی.
 • توسعه ورزش همگانی با نگرش خانواده محور.
 • پیش بینی و شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های ورزش همگانی در شهر.
 • کوشش جهت تعیین و تشخیص قدمت اماکن و آثار مکشوفه با ذکر دلایل علمی و شواهد تاریخی با همکاری متخصصین مربوط.
 • کوشش در مورد شناخت و تشویق هنرمندان و تربیت نیروی انسانی لازم در رشته های گوناگون هنری با توجه به نیازهای مدیریت شهری و ضوابط شرعی از طرق نظارت بر ایجاد و تشکیل مراکز هنری.
 • شرکت در کمیسیونهای فرهنگی و هنری شهر در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی.
 • کوشش در بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم از راه تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، سمعی و بصری و ایجاد و توسعه نمایشگاهها، کتابخانه ها و موزه های اسلامی و تاریخی.
 • نظارت بر امورنمایشگاههای سالن های نمایش فیلم که توسط شهرداری ایجاد شده است.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
فهرست