واحد امور اداری

null

سرکار خانم صباغی

مسئول امور اداری

شرح وظایف امور اداری:

 • تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری.
 • تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری.
 • مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط.
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی.
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرح های رفاهی، ورزشی، بیمه و درمانی برای کارکنان شهرداری.
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها.
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرح های ارزشیابی سالانه بر اساس دستورالعمل ها و آئین نامه ها.
 • نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ لوازم و وسایل اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.
 • نظارت بر ارسال پرونده ها و سوابق مربوط پس از صدور به امور بایگانی.
 • نظارت بر بایگانی اسناد، مدارک، نامه ها و پرونده ها از لحاظ بروز حوادث.
 • مطالعه و بررسی رویكردها و روشهاي نوین مدیریت به منظور به كارگیري و استقرار نظامها و سبك هاي مدیریت براي انجام كارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • ارائه پیشنهادات براي افزایش بهره وري و همكاري در تهیه و پیاده سازي پیشنهادات پذیرفته شده
 • تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احكام پرسنل منطقه در حدود قوانین
 • اجراي آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون كار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به كاركنان شهرداري
 • اجراي مقررات مربوط به هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداري و كمیته انضباطی
 • حفظ و نگهداري نامه ها ، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مكانیزه كردن آنها
 • نظارت در تامین ارتباط اداري شهرداری با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مكاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
 • تحلیل آمار و عملكرد كاركنان شهرداری
 • استخراج ، مستند سازي ، بروز رسانی و اشتراک گذاري اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به كمیته مستند سازي
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهاي تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص هاي مرتبط با فرایندها
فهرست