واحد حقوقی، املاک و قراردادها

null

مسئول واحد حقوقی،املاک و قراردادها

 • بررسی و تفکیک شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به منظور تهیه پاسخ.
 • نظارت و کنترل پرونده های قضایی مرتبط با شهرداری.
 • نظارت بر تهیه لوایح دفاعیه جهت ارائه در پرونده های مطرح در مراجع دادگستری.
 • بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانون و عنداللزوم اصلاح آن و گزارش به مافوق.
 • رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری، نواحی، سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی.
 • پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق شهرداری در مراجع مذکور.
 • نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری.
 • بررسی اطلاعات جمع آوری شده جهت ارائه نظر مشورتی در قبال پرسش هایی که در زمینه مسائل حقوقی از واحد متبوع بعمل می آید.
 •  طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی.
 • پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی معاونت ها و نواحی و سازمان های وابسته به شهرداری و رفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آنها.
 • نظارت بر نحوه عملکرد کارشناسان حقوقی نواحی و سازمان های وابسته در خصوص دعاوی مطروحه و استعلامات.
 • اقامه دعوی به طرفیت اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی.
 • نظارت بر تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط.
 • ارائه پیشنهاد در خصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر و ارائه پیشنهادات اصلاحی و نیز بررسی جایگاه قانونی مصوبات شورا و در صورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
فهرست