واحد شهرسازی و دبیر کمیسیون ماده صد

null

خانم مهندس رهنما

واحد شهرسازی و دبیر کمیسیون ماده صد

شرح وظایف:

 • وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰

  کمیسیون ماده ۱۰۰ از قوانین شهرداری است که تعریف و وظیفه آن به صورت کامل و خلاصه در متن ماده آن ذکر شده است.

  متن ماده می گوید:

  «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید».

  بنابراین وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ زمانی آغاز می شود که شخصی در حوزه ساخت و ساز مرتکب تخلف شود.

  این تصور که شهرداری می تواند ملک شما را تخریب یا جریمه کند یک تصور غلط است؛ زیرا در صورت بروز تخلف، شهرداری فقط می تواند جلوی عملیات ساخت و ساز شما را بگیرد و سپس باید پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد.

  بنابراین وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی با ماده ۱۰۰ شهرداری است و این کمیسیون است که باید رای مربوطه به تخلف را صادر کند.

  حال ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صلاحیت رسیدگی به چه تخلفاتی را دارد؟

  تخلفاتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ وظیفه رسیدگی به آن ها را دارد به شرح زیر است:

  ۱_ احداث بنای ساختمانی بدون مجوز (پروانه ساخت)
  ۲_ احداث بنای ساختمانی خارج از مفاد پروانه
  ۳_ تغییر کاربری غیرمجاز
  ۴_ تخلف مهندس ناظر ساختمان
  ۵_ عدم استحکام بنا و یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
  ۶_ عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
  ۷_ تجاوز به معابر شهر

فهرست