واحد نوسازی

null

حمیدرضا شفیعی

مسئول نوسازی

شرح وظایف:

  • هماهنگي با كارشناسGIS به منظور اصلاح اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.
  • بررسي نحوه توزيع قبوض عوارض ساليانه و كنترل عملكرد دستگاه توزيع كننده قبوض.
  • هماهنگي با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسي و اصلاح قبوض برگشتي املاك و توزيع مجدد آنها.
  • هماهنگي با مأمورين وصول جهت بهينه سازي وصول عوارض ساليانه.
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
  • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
فهرست