اخبار تصویری
شاخص های مهم شهر فلاورجان
شهرداری درجه 7
0
جمعیت کل
شهر ساحلی فلاورجان
0
تعداد خانوار
تاسیس 1333
0
تعداد شهدا

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول90%
90%
پروژه دوم85%
85%
پروژه سوم70%
70%
پروژه چهارم65%
65%
فهرست