شهردار …….. جناب آقای ……
سوابق کاری:
…………………………………..
…………………………………….